33rd World AIDS Day 2020

“एच.आई.भी. नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता तथा साझा जिम्मेवारी”(Global Solidarity, Shared Responsibility)

 • World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • UTC building, Tripureswor

 • />

  Press Meet- World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • Press Meet- World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • Press Meet- World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • Press Meet- World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • NCASC Team on World AIDS Day Dec, 1, 2020

 • NCASC Team on World AIDS Day, Dec, 1, 2020